ضمیمه 2

توضیحات كامل: از تاریخ تصویب این قانون در مورد كلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات 1619 ، و اصلاحیه /19/ 1631 ، قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 91 /1/ اخلال گران در نظام اقتصادی كشور مصوب 11 36 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد /11/ 1636 ، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 19 /19/ بعدی آن مصوب 91 شد :