اضافه شدن اقلام دی اتیلن کلراید ،متیل و اتیل استات به اقلام مشمول بند 27 دستورالعمل ماده 45

پیرو بخشنامه شماره 125945‏‏/95‏‏/245 مورخ 11‏‏/7‏‏/95 موضوع خروج 15 قلم محموله های مایع نفت و گاز از ضوابط مندرج در «دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات،واردات، عبور(ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی»، به پیوست تصویر نامه شماره 12301‏‏/97‏‏/ص مورخ 26‏‏/06‏‏/97 معاون محترم پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمراه نامه شماره 149230 مورخ 24‏/06‏/97 مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام میدارد:

علاوه بر 15 ردیف اقلام موضوع بخشنامه پیروی، دی اتیلن کلراید(بصورت خالص)، اتیل و متیل استات( بصورت خالص) نیز جزو اقلام شیمیایی و صنعتی موضوع ماده 27 دستورالعمل فوق الذکر می باشد، لذا در زمان انجام تشریفات صدورکالاهای موصوف (خارج از ضوابط مندرج در دستورالعمل اشاره شده دربالا)، لازم است نمونه کالا جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری به آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده اداره کل استاندارد ارسال و در صورت تائید ماهیت و مطابقت نتیجه آزمون نمونه با محموله اظهاری، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.